Alg Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer : de Poppenvriend;
Consument  : De persoon die een product afneemt bij de webwinkel van de Poppenkist

                       
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Naam                   : Riekelt de Vries
Bedrijfsnaam          : De Poppenvriend
Vestigingsadres      : Lage Weide 28, 8096VC Oldebroek, Nederland
Telefoonnummer   : 085-0605918

E-mailadres           : info@poppenkist.nl
KvK-nummer         : 32148333
BTW-nummer        : NL193292154B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de webwinkel van de poppenkist en
de consument.


Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
 wordt dit in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en omschrijving van de aangeboden producten, dat zijn
in dit geval de handpoppen, ook van de prijs.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand middels een elektronische order via de webwinkel.
 Zodra er een order is gedaan wordt dit bevestigd aan de consument.


Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
 aangeboden handpop of voorstelling niet verhoogd.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De poppenkist staat er voor in dat de handpoppen voldoen aan de in het aanbod
 vermelde specificaties,
2. Als een handpop niet voldoet aan de specificaties of gebreken vertoont kan de
consument de handpop terugzenden. Een retourzending moet binnen een termijn van 14
dagen gebeuren. Het reeds betaalde bedrag en de retourkosten worden dan teruggestort aan de consument.
.Afhandeling van retouren kan plaatsvinden middels de link : https://handpoppen.shipping-portal.com/returns/

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’


 Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De webwinkel  zal zorgvuldig zijn bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
 bestellingen van de handpoppen
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
 kenbaar heeft gemaakt.
3. De poppenkist zal de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 3
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Bij elk product wordt
aangegeven of het direct leverbaar is of niet danwel of het eerst besteld moet worden bij
de toeleverancier. In het laatste geval bedraagt de levertijd 2 tot 3 weken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt informeert de Poppenvriend de consument hierover en
pleegt hierover overleg.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.


 Artikel 13 – Betaling

1. De consument heeft verschillende mogelijkheden tot betaling. Vooraf betaling of achteraf na ontvangst van de bestelling per faktuur.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Voor het betalen met Visa of Mastercard kunnen extra kosten in rekening gebracht.
4. Voor het betalen met Maestro wordt 1,50 extra in rekening gebracht

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten over levering van de Handpoppen moeten duidelijk omschreven worden gemeld.
Dit kan middels de contactpagina. De koper krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.